Reglement voor verhuur van lokaliteiten in Ontmoetingscentrum

“de kiepe”te Nieuwe Pekela.

In overeenstemming met de statuten heeft het bestuur van de Stichting
Dorpshuis Nieuwe Pekela onderstaande regelen vastgesteld voor de
verhuur van lokaliteiten in Ontmoetingscentrum “de kiepe” te Nieuwe
Pekela.

Bespreking en opzegging van de te huren ruimten.

Artikel 1.

Voor het bespreken van één of meer lokaliteiten in het gebouw, dient
men zich te vervoegen bij de beheerder van “de kiepe” te Nieuwe Pekela,
telefoon: 0597-645678, die door het bestuur is gemachtigd het gebouw of
gedeelten daarvan in huur te geven aan derden. De beheerder houdt ook
de agenda bij en onderhoudt voor alle andere zaken het contact tussen
huurder en bestuur.

Artikel 2.

Indien een ruimte die is besproken, door welke oorzaak dan ook, niet op
de vastgestelde datum wordt gebruikt, dient hiervan zo spoedig mogelijk
– met opgaaf van reden – aan de beheerder melding te worden gedaan.
Bij opzegging van de besproken ruimte, binnen één week voor de
vastgestelde datum is 50% van de volledige huurprijs verschuldigd. Van
deze bepaling kan het bestuur in geval van dringende en geldige reden,
ontheffing verlenen. Huur- en consumptieprijzen e.d. worden door het
bestuur vastgesteld.

Betaling van de huur.

Artikel 3.

a. Het verschuldigde huurbedrag voor ruimten, die eenmalig worden
gehuurd, worden voldaan direct na het gebruik van de ruimten, op
de huurdatum.
b. Het verschuldigde huurbedrag voor ruimten die bij regelmaat
worden gehuurd, worden bij achterafbetaling voldaan, voor de
eerste dag van het kwartaal, ofwel aan het einde van elke maand,
in alle gevallen nadat een nota is aangeboden.
c. Naar de vaste huurders wordt door de administrateur tijdig een
rekening gezonden.

Artikel 4.

De huurbedragen onder a. worden door de beheerder geïnd. De
huurpenningen onder b. en c. worden rechtstreeks gestort op de
bankrekening van de Stichting Dorpshuis Nieuwe Pekela.

Gebruik van gehuurde ruimte(n).

Artikel 5.

De huurder zal de gehuurde lokaliteiten overeenkomstig de normaal
geldende regelen beheren, waarbij de volgende bepalingen in acht
worden genomen:

a. Het is verboden, zonder toestemming van het bestuur, materialen
te bevestigen aan deuren, kozijnen, muren of vloeren of
anderszins.

b. Van de nooduitgang mag, anders dan in noodgeval, geen gebruik
worden gemaakt.

c. De regeling van de verwarming, de verlichting, de ventilatie en
inrichting van de zalen berust uitsluitend bij de beheerder.

d. De inventarisgoederen mogen niet buiten het gebouw worden
gebruikt, tenzij het bestuur hiervoor uitdrukkelijk toestemming
heeft verleend.

e. De garderobe is uitsluitend in beheer bij de beheerder, tenzij er in
overleg met de beheerder een andere regeling is getroffen.

f. Het roken in het gebouw is verboden, behalve in de speciale
rookgelegenheid.

g. Het is de huurder verboden zelf dranken of anderszins in de
gehuurde lokaliteiten te serveren, tenzij de beheerder in overleg
met het bestuur hiervoor toestemming heeft gegeven.

h. De huurder is verplicht zich te houden aan eventuele aanwijzingen
van de beheerder die daartoe door het bestuur is gemachtigd.

i. De huurder is verplicht zorg te dragen voor de orde en de rust in
de gehuurde lokaliteiten, zodanig dat andere huurders, geen
hinder ondervinden.

Artikel 6.

De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan het gebouw, het
terrein of inventaris, welke tijdens de duur van het gebruik door
nalatigheid of moedwil, is ontstaan. Onder de inventaris is ook begrepen
het glas- en aardewerk. Het bedrag van de schadevergoeding wordt door
het bestuur eventueel met inschakeling van deskundigen vastgesteld
en zal onmiddellijk na het aanbieden van de nota moeten worden
voldaan.

Openstelling van het gebouw en huurprijzen van de ruimten.

Artikel 7.

Het gebouw is dagelijks (behalve op zaterdag, zondag en nationale
feestdagen) geopend van 08:00 tot 12:00 uur; van 13:30 tot 17:30 uur
en van 19:00 tot 02:00 uur; op vrijdag tot 04:00 uur.
Het gebouw zal geopend zijn uiterlijk een kwartier voor de aanvang
van een bijeenkomst. De bijeenkomsten zullen uiterlijk beëindigd zijn
om 02:00 uur, tenzij een later tijdstip bij het bespreken van de ruimte
is overeengekomen. Openstelling op zaterdagen, zondagen en op
nationale feestdagen kan alleen in overleg met de beheerder.

Artikel 8.

De huurprijzen ingaande 1 augustus 2016 zijn als volgt vastgesteld:

Benedenzaal € 12,90 per dagdeel
Zaal 2 of 3 € 15,25 per dagdeel
Grote zaal € 48,00 per dagdeel
Grote zaal € 71,95 gehele dag
Serre zaal € 23,90 per dagdeel
Geluidsinstallatie € 26,25 per dagdeel
Piano € 36,75 per dagdeel
Piano (gestemd) € 105,00 per dagdeel
Beamer € 10,50 per dagdeel

De huurprijzen worden op zaterdag en zondag met 100% verhoogd.

Aansprakelijkheid van de verhuurder.

Artikel 9.

De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade, indien
deze voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik
van het gebouw of de inventaris. De verhuurder stelt zich evenmin
aansprakelijk voor verlies, diefstal of anderszins van kledingstukken of
zich daarin bevindende zaken of gelden.
Voorts is alle in het gebouw aanwezige inventaris, hetgeen niet in
eigendom is van verhuurder, op generlei wijze meeverzekerd op de polis
van verhuurder.
Deze bepalingen gelden echter niet, wanneer kan worden aangetoond,
dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de
verhuurder of het in dienst van verhuurder zijnde personeel.

Naleving van het reglement.

Artikel 10.

Bij het niet nakomen van het reglement of van één of meer bepalingen
daarvan, is het bestuur bevoegd de huurder gedurende bepaalde tijd de
toegang tot het gebouw te ontzeggen.

Onvoorzien.

Artikel 11.

Over zaken waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vaststelling van het reglement.

Artikel 12.

Dit reglement is overeenkomstig de statuten van de Stichting
vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting.
Een exemplaar van dit reglement is voor iedereen verkrijgbaar bij de
beheerder van Ontmoetingscentrum “de kiepe”, en beschikbaar op de website. (www.dekiepe.com)

Voor het eerst uitgegeven op 1 mei 1973.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur gehouden op 12 mei
2016, ingaande 1 augustus 2016.

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis
Nieuwe Pekela: 12 mei 2016

O. Niewold. Voorzitter.
Mevr. A.B. de Vries-Smid. Secretaris.